Konsultācijas

  • Drukāt

Izraksts no noteikumiem  par skolēnu zināšanu vērtēšanu un pārcelšanu nākamajā klasē.

 

9. Konsultācijas

9.1. Priekšmeta skolotājs ir tiesīgs norādīt, kuriem skolēniem konsultācijas apmeklējums ir obligāts.

9.2. Skolēns par konsultācijām mācību priekšmetos var uzzināt konsultāciju grafikā (pie informatīvā stenda), dienasgrāmatā (ieraksta klases audzinātājas vadībā), pie priekšmeta skolotāja vai klases audzinātāja, skolas interneta mājas lapā.

9.3. Par konsultāciju apmeklējumu un apmeklējuma kontroli līdzatbildīgi ir skolēna vecāki.

9.4. Konsultācijas izmantojamas grūti apgūstamas vai kavētas vielas izpratnei un apguvei, atsevišķos gadījumos – nestandarta uzdevumu risināšanai (nosaka priekšmeta skolotājs), kā arī darbam ar talantīgajiem skolniekiem.

9.5. Skolotājs konsultācijas tēmu un skolēnu apmeklējumu fiksē e-klases konsultāciju žurnālā.

 

Skolotājs ir tiesīgs atteikt konsultāciju skolēniem, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi, ir disciplīnas pārkāpumi vai kuri regulāri nepilda mājas darbus.