Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās mūsu skolā


Šā gada 1. oktobrī mūsu skolā notika Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās ar Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti D. Liepu un Liepājas sociālā dienesta Sociālo pakalpojuma daļas vadītāju A. Segliņu par aktualitātēm, uzsākot jauno mācību gadu. Tikšanās laikā mūsu skolas sociālā pedagoģe A. Jēkabsone prezentēja sociālo pedagogu, skolas atbalsta komandas darbu, lai palīdzētu skolēniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības apguves procesā un savstarpējās attiecībās.

Tika apskatīti jautājumi:
-zemi mācību sasniegumi un to risinājumi;
-atbalsts pozitīvai uzvedībai;
-konfliktsituāciju risināšanas stratēģijas;
-neattaisnotu stundu kavējumu mazināšana;
-atkarību problēmas;
-vardarbības problēmas;
-krīzes situāciju gadījumi;
-sociālā pedagoga darbības e-klasē modulī "Rūpju bērns";
-skolas dalība Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības;
- individuālās darbības plāns sociālpedagoģisko gadījumu risināšanā (diagnostika, mērķis, uzdevumi, rezultāti, izvērtējums);
- metodiskie materiāli ikdienas darbam. 


Sagatavoja A. Jēkabsone.

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs