10.klasēm kursu komplekti (izvēļu grozi)

 

Gaidām Tevi Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā!

Piedāvājam lielu, bet vienotu skolas saimi, labu izglītību, daudzveidīgus ārpusstundu un ārpusskolas pasākumus, labiekārtotu vidi. Skolā var apgūt vācu, angļu, krievu, franču un spāņu valodu.

Kursu komplekti (izvēļu grozi)

10.klasēm 2020./2021. mācību gadam:

  • Dabaszinātnes
  • Uzņēmējdarbība
  • Valodas
  • Kultūra

 

Provizoriskos kursu komplektus (izvēļu grozus): skatīt šeit

 

Nākamā mācību gada 11. un12. klašu programmas:

 

  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (vispārizglītojošā novirziena, teātra novirziena, komerczinību novirziena)
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00

Iesniedzamie dokumenti: atestāts un sekmju izraksts, medicīnas karte (no skolas), pase vai pases kopija, personas lieta (ja ir).

Papildu informācija skolas mājaslapā www.5vsk.liepaja.edu.lv   vai pa telefonu 29462724 (V.More – vidusskolas mācību pārzine).

 

Skola2030 piedāvājums paredz, ka visi skolēni vidusskolā iegūst vispusīgu izglītību, mācoties kādu no pamatkursiem katrā mācību jomā, un izvēlas kādu no skolas piedāvātajām padziļināto kursu kombinācijām jeb izvēļu “groziem”, kas dos iespēju 12. klasē lielākā apjomā nekā šobrīd apgūt trīs kursus augstākajā līmenī, kā arī izvēlēties dažādus citus ar savām interesēm saistītus specializētus kursus no skolas piedāvājuma. Šobrīd VISC piedāvājumā ir izveidoti 11 izvēļu “grozu” piemēri, taču skola var veidot arī savus izvēļu “grozus” ar nosacījumu, ka katrā no tiem ir vismaz trīs padziļināti kursi. Kopējā mācību slodze un mācību diena skolēnam paliek nemainīga (3360–3780 mācību stundas trīs gados jeb 36 stundas nedēļā).

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, saglabāsies trīs obligātie centralizētie eksāmeni, taču tos varēs kārtot dažādos līmeņos – latviešu valodā (optimālajā vai augstākajā līmenī), svešvalodā (angļu, vācu vai franču – optimālajā līmenī), matemātikā (pamata, optimālajā vai augstākajā līmenī). Divos no skolēna izvēlētajiem padziļinātajiem kursiem skolēni kārtos augstākā līmeņa eksāmenu, kā arī vienā no šiem kursiem aizstāvēs pētniecības, jaunrades vai sabiedriskā darba projektu.

Uz tikšanos vidusskolā!

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs