Audzināšanas un karjeras darba prioritātes 2022./2023. m.g.

 

Audzināšanas darba prioritātes 2022./2023. - 2025./2026.mācību gadam

 

 1.Veicināt izpratni par cieņpilnu attieksmi un rīcību emocionālās veselības un sociālās drošības jautājumos, veidojot emocionāli un fiziski drošu vidi iestādē, veicinot visu iesaistīto pušu labbūtību.

2.Pilnveidot izpratni par ģimenes un līdzcilvēku nozīmi cilvēka un sabiedriskajā dzīvē, sekmējot sadarbības formu dažādību un iespējas individuālajā izaugsmē, stiprinot paaudžu vienotību un savstarpējo toleranci, mācot atbildību un cēloņu/ seku likumsakarības, veicināt vērtībizglītības integrēšanu mācību un audzināšanas darbā.

3.Mērķtiecīgi attīstīt jaunrades spējas, daudzpusīgi demonstrējot radošumu, veidojot jaunu pieredzi un izaicinājumus, saskatot daudzveidīgas iespējas uzlabot esošo situāciju, uzņemoties iniciatīvu jaunu ideju īstenošanā.

 

 

Karjeras darba prioritātes 2022./2023. - 2025./2026.mācību gadam

 

 1.Mērķtiecīgi akcentēt karjeras izglītības jautājumus mācību saturā, pilnveidojot digitālo pratību.

2.Individuālo un grupu konsultāciju sniegšana 9. - 12.kl. skolēniem atbilstošas izglītības programmas, padziļināto un specializēto kursu izvēlei, ievērojot izglītojamo prasmes, intereses, potenciālu un spējas.

3.Nodrošināt individuālās un grupu nodarbības un konsultācijas 7. – 12.kl. skolēniem un vecākiem, veicinot turpmākās izglītības un karjeras attīstības izvēli, iepazīstinot ar darba vides, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iespējām.

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs