5. – 12. klašu Skolēnu padomes nolikums


1.Skolēnu padomes darbības mērķis: skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošana, skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un  sabiedriskā darba organizēšanā, apgūstot nepieciešamās iemaņas un prasmes.

2.Skolēnu padomes galvenie uzdevumi:

2.1. Sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem.

 2.2. Pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem.

2.3. Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā skolā.

2.4. Apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot skolas sabiedriskās dzīves uzlabošanā.

2.5. Sadarboties ar citu izglītības iestāžu padomēm vai pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

3. Skolēnu padomes vēlēšanu kārtība un skolēnu tiesības par piedalīšanos vēlēšanās nosaka Skolēnu padomes nolikums

3.1.Skolā  tiek ievēlētas divas Skolēnu padomes: 5. – 9. klašu un 10. –  12. klašu.

 Par Skolēnu padomes locekļiem var kļūt 5. – 9. un 10. – 12. klases skolēni, kuri demokrātiskā     ceļā     tiek            izvirzīti no        savas   klases.
3.3.Skolēnu padomi ievēl uz vienu gadu.

3.4.Skolēnu padome skolā aizklāti no sava vidus ievēl prezidentu, kurš vada, koordinē un pārstāv Skolēnu padomi pilsētā.

3.5.Par Skolēnu padomes prezidenta vietnieku var kļūt skolēns, kurš ieguvis otru lielāko balsu skaitu. Prezidenta vietnieks vajadzības gadījumā aizstāj Skolēnu padomes prezidentu.

3.6.Skolēnu var izslēgt no Skolēnu padomes, ja to ierosina lielākā daļā (puse) Skolēnu padomes locekļi: skolēns ir pārkāpis savas skolas iekšējās kārtības noteikumus, nepilda savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē Skolēnu padomes sanāksmes. 3.7.Ja nepieciešams, var rīkot ārkārtas Skolēnu padomes vēlēšanas.

4. Skolēnu padomes sastāvs un darbības organizācija

Skolēnu padomē ir vismaz viens skolēns no katras klases.

Skolēnu padomes prezidents.

Skolēnu padomes prezidenta vietnieks.

Skolēnu padomes sekretārs, protokolists.

Skolēnu padomes sēdes vada Skolēnu padomes prezidents, viņa prombūtnes laikā to dara Skolēnu padomes prezidenta vietnieks vai skolotājs – konsultants.

Skolēnu padomes sēdes tiek protokolētas.

5. Skolēnu padomes tiesības un pienākumi

1. Skolēnu padomei ir tiesības organizēt Skolēnu padomes darbību atbilstoši skolas nolikumam un iekšējās kārtības            noteikumiem.
2. Skolēnu padome var iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai sabiedriskās un saimnieciskās         dzīves            uzlabošanai.
3.Skolēnu padome piedalās skolas ārpusstundu darba plānošanā;
4. Skolēnu padome var iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Skolēnu padomes nolikumā.

5. Regulāri informēt skolēnus, skolotājus un skolas administrāciju par Skolēnu padomē    pieņemtajiem lēmumiem.

6.Skolēnu padomes pārstāvji piedalās Skolas padomes darbā.

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs