SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA (SEA)/SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ MĀCĪŠANĀS (SEM)

Paralēli „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU) mūsu skolā tiek realizēta „Sociāli emocionālās audzināšanas” (SEA)/ „Sociāli emocionālās mācīšanās” (SEM) programma, lai skolēnos attīstītu zināšanas un prasmes, kas vairo iespēju gūt sekmes gan mācībās, gan dzīvē kopumā.

      SEA/SEM programmas mērķis ir radīt skolēniem iespēju apgūt zināšanas un paņēmienus, attieksmes un prasmes, kas nepieciešamas emociju atpazīšanai un pārvaldīšanai, iejūtībai un empātijai pret citiem, atbildīgu lēmumu pieņemšanai, pozitīvu attiecību veidošanai un veiksmīgai problēmu risināšanai.

     SE „mācīšanās” tiek definēta kā process, kas īstenojams ne tikai klases audzināšanas stundās, bet visos mācību priekšmetos, uzsverot, ka sociālās un emocionālās prasmes apgūstamas tāpat kā lasīšana, rakstīšana un rēķināšana.

SEA programma ietver stundu plānus un papildmateriālus klases audzināšanas stundām no 1. līdz 10. klasei, savukārt 11. – 12. klašu audzēkņiem saskaņā ar klases spējām un interesēm tiek radīta iespēja veikt labos darbus.

SEA 4 tematiskie bloki tiek apgūti audzināšanas stundās, aptverot emocionālā intelekta pamatprasmes:

 • Emociju veidi, izpausmes un empātija. Emociju pašregulācija;
 • Pozitīvi saskarsmes modeļi;
 • Reālu un pozitīvu mērķu izvirzīšana;
 • Problēmu risināšana.

             SEA tematiskie bloki tiek papildināti ar SEM kompetenču saturu ( sevis apzināšanās, pašvadība, sociālā apzināšanās, kā saprasties ar citiem un atbildīga lēmumu pieņemšana).

Skolā SEA programma darbojas jau astoto gadu un ir pamats apgalvot, ka tā uzlabojusi tieši savstarpējo sadarbības sfēru, veicinot pozitīvu emocionālā klimata veidošanos klasē un visā skolā kopumā.

Mūsu ieguvumi:

 • apvienojot akadēmisko un sociāli emocionālo izglītošanu, stiprinās skolēnu attieksme pret sevi, citiem un skolu;
 • uzlabojas skolēnu akadēmiskie sasniegumi, jo tiek veicināta pašvadība un mācību motivācija;
 • samazinās uzvedības problēmas, jo tiek attīstīts skolēnu emocionālais intelekts;
 • tiek attīstītas skolēnu sociālās un emocionālās prasmes, kas palīdz sadarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, iekļaujoties labāk profesionālajā un sabiedrības dzīvē.

 

Ieskats videomateriālā, kas tiek izmantots 5. klases audzināšanas stundā par tēmu „Emociju pārvaldīšanas paņēmieni”.

APU - Atbalsts pozitīvai uzvedībai

 

Pozitīvas uzvedības veicināšana  ir nozīmīgs skolas izglītības uzdevums. Pozitīva uzvedība ir:

 

 • draudzīga un labsirdīga gaisotne;
 • personības emocionālā un sociālā intelekta veidošanās un izaugsme;
 • prieks mācīties un pilnveidoties.

 

Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu skolas kultūru, jau 8. gadu mūsu skolā tiek realizēta preventīva audzināšanas programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU).

 

APU mērķis: sistemātiski veicināt pozitīvu skolēnu uzvedību un mazināt noteikumu pārkāpumus, īstermiņā nodrošinot kārtību skolā, bet ilgtermiņā sekmējot skolēnu sociāli emocionālo un morālo attīstību.

 

Skolā ir izstrādāti skaidri uzvedības noteikumi, kuri tiek ievēroti visās skolas vietās (klasē, gaitenī, ēdamzālē, garderobē u.c.). Noteikumi tiek mācīti mācību gada sākumā un atkārtoti visa mācību gada laikā. Tie balstās uz APU audzinošo darbību  - ikvienā skolas dzīves aspektā atbalstīt  skolēna morālo uzvedību atbilstoši izvirzītajām vērtībām  - drošība, atbildība un cieņa.

 

Drošība ir spēja darboties, ievērojot savu un citu drošību.

 

Atbildība par savu rīcību un savas uzvedības izraisītajām sekām skolēniem palīdz izvērtēt un veiksmīgāk plānot savu uzvedību skolas laikā, kā arī nodrošina veiksmi tālākā dzīvē.

 

Ar Cieņu  pret otru spēj izturēties tikai tas, kas izjutis cieņu pret sevi.

 

Ievērojot uzvedības noteikumus skolā, mācību stundās un ārpusstundu pasākumos, mūsu skolēni saņem  pozitīvu pastiprinājumu par labu uzvedību, tiek iedrošināti un apbalvoti ar:

 

 • pozitīvajiem ierakstiem e-klasē;
 • Individuālo sasniegumu apliecinājumiem katrā semestrī;
 • klase ar 2 CAD kartītēm katrā mācību stundā, kas visa mācību gada garumā tiek uzskaitītas, lai saņemtu četru līmeņu balvas, ko izvirzījusi sev pati klase (1. un 2. līmeņa balvas) un (3. , 4. līmeņa balvas) apstiprinājusi APU komanda visai skolai;
 • pasākumiem "APU līderiem" un "Nakts skolā".

 

Uzvedības noteikumu pārkāpumu gadījumā, skolā izstrādāta vienota rīcība „Loģisko seku sistēma”, kurā ievērota pakāpenība. Sākotnējās sekas ir atbalstošas, tās paredz iespēju skolēnam izdarīt pareizo izvēli par labu pozitīvai uzvedībai. Tad pakāpeniski  skolēnam, ja viņš joprojām neievēro noteikumus, tiek piemērotas arvien nopietnākas sekas. Visos seku piemērošanas līmeņos skolēnam ir iespēja, ievērojot vienošanos un noteikumus, iegūt iedrošinājumu par saviem centieniem uzvesties pozitīvi.

 

„Mums jātic, ka laba skola palīdz veidoties labai sabiedrībai.”

 

(Pers Kvists)

Apbalvojumu sistēma

 Punktu skaits, balvas

1. – 3. klase

Iegūtie punkti

Balvas

350

 

700

 

1050

 • Muzejpedagoģijas nodarbība (15 EUR)
 • Galda spēles (15 EUR)
 • Saldējums klasei (15 EUR)
 • Klases pasākums

1300

 • Piknika grozs (30 EUR)
 • Nakts skolā

4. – 6. klase

Iegūtie punkti

Balvas

350

 

700

 

1100

 • Iespēja labot 1 summatīvo vērtējumu trīs mācību priekšmetos divu nedēļu laikā pēc balvas piešķiršanas *
  • Klases pasākums visas dienas garumā vai aktivitāte ar materiālu atbalstu līdz 15 EUR

1350

 • Nakts skolā
 • „10” vienā mācību priekšmetā pēc skolēnu izvēles **
 • Materiāls atbalsts atpūtas aktivitātei līdz 30 EUR

7. – 9. klase

Iegūtie punkti

Balvas

400

 

800

 

1200

 • Citādas mācību stundas (diena bez skolas somas)***
 • Iespēja labot 1 summatīvo vērtējumu trīs mācību priekšmetos divu nedēļu laikā pēc balvas piešķiršanas*
 • Klases pasākums visas dienas garumā vai aktivitāte ar materiālu atbalstu līdz 15 EUR

1500

 • Nakts skolā
 • „10” vienā mācību priekšmetā pēc skolēnu izvēles**
 • Amnestijas laiks divas nedēļas pēc balvas piešķiršanas – iespēja labot vienu  summatīvo vērtējumu  visos mācību priekšmetos****
 • Materiāls atbalsts klases aktivitātei līdz 30 EUR

Ja 1. un 2. līmeņa balvām nepieciešams finansējums, par to vecāki vienojas vecāku sapulcēs un nodrošina to. Ja 1. un 2. līmeņa balvas saistās ar mācību stundu kavēšanu, tās tiek realizētas ne ātrāk, kā pēc 4.mācību stundas. Par šo balvu saņemšanu (organizēšanu) atbildīgi klašu audzinātāji.

* Vērtējumu uzlabošanas procesu uzrauga klases audzinātājs (iespējami izņēmumi attaisnojošu iemeslu dēļ).

** „10” vienā priekšmetā var saņemt, ja skolēnam attiecīgajā mācību priekšmetā nav nevienas neattaisnoti kavētas mācību stundas un neviena negatīvā uzvedības ieraksta e-klasē. Vērtējumu var paaugstināt ne vairāk kā par vienu balli. Summatīvais vērtējums e-klasē tiek dokumentēts pēc izstrādāta SLA (skat. pielikumā).

*** Aktivitātes organizē klases audzinātājs, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem.

****Amnestijas procesu uzrauga klases audzinātājs.

Apakškategorijas

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs