°

SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA (SEA)/SOCIĀLI EMOCIONĀLĀ MĀCĪŠANĀS (SEM)

Paralēli „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU) mūsu skolā tiek realizēta „Sociāli emocionālās audzināšanas” (SEA)/ „Sociāli emocionālās mācīšanās” (SEM) programma, lai skolēnos attīstītu zināšanas un prasmes, kas vairo iespēju gūt sekmes gan mācībās, gan dzīvē kopumā.

      SEA/SEM programmas mērķis ir radīt skolēniem iespēju apgūt zināšanas un paņēmienus, attieksmes un prasmes, kas nepieciešamas emociju atpazīšanai un pārvaldīšanai, iejūtībai un empātijai pret citiem, atbildīgu lēmumu pieņemšanai, pozitīvu attiecību veidošanai un veiksmīgai problēmu risināšanai.

     SE „mācīšanās” tiek definēta kā process, kas īstenojams ne tikai klases audzināšanas stundās, bet visos mācību priekšmetos, uzsverot, ka sociālās un emocionālās prasmes apgūstamas tāpat kā lasīšana, rakstīšana un rēķināšana.

SEA programma ietver stundu plānus un papildmateriālus klases audzināšanas stundām no 1. līdz 10. klasei, savukārt 11. – 12. klašu audzēkņiem saskaņā ar klases spējām un interesēm tiek radīta iespēja veikt labos darbus.

SEA 4 tematiskie bloki tiek apgūti audzināšanas stundās, aptverot emocionālā intelekta pamatprasmes:

  • Emociju veidi, izpausmes un empātija. Emociju pašregulācija;
  • Pozitīvi saskarsmes modeļi;
  • Reālu un pozitīvu mērķu izvirzīšana;
  • Problēmu risināšana.

             SEA tematiskie bloki tiek papildināti ar SEM kompetenču saturu ( sevis apzināšanās, pašvadība, sociālā apzināšanās, kā saprasties ar citiem un atbildīga lēmumu pieņemšana).

Skolā SEA programma darbojas jau astoto gadu un ir pamats apgalvot, ka tā uzlabojusi tieši savstarpējo sadarbības sfēru, veicinot pozitīvu emocionālā klimata veidošanos klasē un visā skolā kopumā.

Mūsu ieguvumi:

  • apvienojot akadēmisko un sociāli emocionālo izglītošanu, stiprinās skolēnu attieksme pret sevi, citiem un skolu;
  • uzlabojas skolēnu akadēmiskie sasniegumi, jo tiek veicināta pašvadība un mācību motivācija;
  • samazinās uzvedības problēmas, jo tiek attīstīts skolēnu emocionālais intelekts;
  • tiek attīstītas skolēnu sociālās un emocionālās prasmes, kas palīdz sadarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, iekļaujoties labāk profesionālajā un sabiedrības dzīvē.

 

Ieskats videomateriālā, kas tiek izmantots 5. klases audzināšanas stundā par tēmu „Emociju pārvaldīšanas paņēmieni”.

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs