°

APU - Atbalsts pozitīvai uzvedībai

 

Pozitīvas uzvedības veicināšana  ir nozīmīgs skolas izglītības uzdevums. Pozitīva uzvedība ir:

 

  • draudzīga un labsirdīga gaisotne;
  • personības emocionālā un sociālā intelekta veidošanās un izaugsme;
  • prieks mācīties un pilnveidoties.

 

Lai veicinātu skolēnu mācību sasniegumus un uzlabotu skolas kultūru, jau 8. gadu mūsu skolā tiek realizēta preventīva audzināšanas programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU).

 

APU mērķis: sistemātiski veicināt pozitīvu skolēnu uzvedību un mazināt noteikumu pārkāpumus, īstermiņā nodrošinot kārtību skolā, bet ilgtermiņā sekmējot skolēnu sociāli emocionālo un morālo attīstību.

 

Skolā ir izstrādāti skaidri uzvedības noteikumi, kuri tiek ievēroti visās skolas vietās (klasē, gaitenī, ēdamzālē, garderobē u.c.). Noteikumi tiek mācīti mācību gada sākumā un atkārtoti visa mācību gada laikā. Tie balstās uz APU audzinošo darbību  - ikvienā skolas dzīves aspektā atbalstīt  skolēna morālo uzvedību atbilstoši izvirzītajām vērtībām  - drošība, atbildība un cieņa.

 

Drošība ir spēja darboties, ievērojot savu un citu drošību.

 

Atbildība par savu rīcību un savas uzvedības izraisītajām sekām skolēniem palīdz izvērtēt un veiksmīgāk plānot savu uzvedību skolas laikā, kā arī nodrošina veiksmi tālākā dzīvē.

 

Ar Cieņu  pret otru spēj izturēties tikai tas, kas izjutis cieņu pret sevi.

 

Ievērojot uzvedības noteikumus skolā, mācību stundās un ārpusstundu pasākumos, mūsu skolēni saņem  pozitīvu pastiprinājumu par labu uzvedību, tiek iedrošināti un apbalvoti ar:

 

  • pozitīvajiem ierakstiem e-klasē;
  • Individuālo sasniegumu apliecinājumiem katrā semestrī;
  • klase ar 2 CAD kartītēm katrā mācību stundā, kas visa mācību gada garumā tiek uzskaitītas, lai saņemtu četru līmeņu balvas, ko izvirzījusi sev pati klase (1. un 2. līmeņa balvas) un (3. , 4. līmeņa balvas) apstiprinājusi APU komanda visai skolai;
  • pasākumiem "APU līderiem" un "Nakts skolā".

 

Uzvedības noteikumu pārkāpumu gadījumā, skolā izstrādāta vienota rīcība „Loģisko seku sistēma”, kurā ievērota pakāpenība. Sākotnējās sekas ir atbalstošas, tās paredz iespēju skolēnam izdarīt pareizo izvēli par labu pozitīvai uzvedībai. Tad pakāpeniski  skolēnam, ja viņš joprojām neievēro noteikumus, tiek piemērotas arvien nopietnākas sekas. Visos seku piemērošanas līmeņos skolēnam ir iespēja, ievērojot vienošanos un noteikumus, iegūt iedrošinājumu par saviem centieniem uzvesties pozitīvi.

 

„Mums jātic, ka laba skola palīdz veidoties labai sabiedrībai.”

 

(Pers Kvists)

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs