Uzņemšana 10. klasē. Spied šeit

Spied šeit, ja neredzi Prezi prezentāciju.


Skolas darba organizācija 2020./2021.mācību gadā


Informācija 2021./ 2022.m.g. 1.klašu skolēnu vecākiem. 

 

SP sveiciens

No 25.janvāra visas klases mācās attālināti (modelis "C").

 

Kārtība, kādā tiek nodrošināts attālinātais mācību process 1. – 4.klašu skolēniem. Skatīt šeit

 

2021. gada 05. februārī “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā” Nr.4. Skatīt šeit

 

2020. gada 23. novembra "Kārtība, kādā Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola tiek nodrošināts attālinātais mācību process" Nr. 6 ar grozījumiem. Skatīt šeit

 

Kur vērsties pēc atbalsta? Ja jūties nomākts vai satraukts – ieskaties! Skatīt šeit

 

Atbildīgās personas par 2020.gada 31.augusta kārtībā Nr.1 "Kārtība, kādā tiek
nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Draudzīgā
aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā ":

 • medicīnas māsa Dagnija Prancāne par noteiktajām prasībām Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (kārtības I; II; III; IV; VIII nodaļa), kontakttālrunis: 26875826;
 • saimniecības vadītājs Armands Tauriņš par noteiktajām prasībām par nepiederošu personu uzturēšanos skolā (kārtības VII nodaļa), kontakttālrunis: 29368590;
 • direktores vietniece izglītības jomā Antra More par noteiktajām prasībām skolēnu ēdināšanas organizēšanai (kārtības VI nodaļa), kontakttālrunis: 29185776;
 • direktores vietnieces izglītības jomā Antra Morei Arta Krūma, Sanita Perševica, Valda More par mācību procesa organizēšanu savas atbildības klašu grupās (kārtības V nodaļa) , kontakttālrunis: 29185776.

 

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanai Liepājas pilsētas izglītības iestādēs. Skatīt šeit

 

 Atbalsta iespējas skolēniem, vecākiem, pedagogiem. Skatīt šeit

 

Kā pareizi noņemt un uzlikt masku. Skatīt šeit

 

 “Skolā izvietotās infografikas” Skatīt šeit

izaicinajumsDALP

Lasīt tālāk

Par attālinātās mācīšanās nodrošināšanu


 • Skola izveido elektronisko mācību plānu katrai klasei nākamajai nedēļai un klases audzinātājs to līdz pirmdienai pulksten 8.30 nosūta skolēniem un vecākiem.
 • Skolēna dienasgrāmatā sadaļā “Uzdotais” līdz pirmdienai pulksten 8.30 priekšmeta skolotājs pievieno to, kas nepieciešams - darba lapas, uzdevumu veikšanas gaitu, teorētisko materiālu ne garāku par vienu A4 lapu, saites uz video ar teorijas skaidrojumu, saites uz tiešsaistes stundu un saites uz tiešsaistes konsultācijām.
 • Skolēni pilda atsūtītos uzdevumus, jautājumus uzdodot skolotājiem e-klasē, atsevišķos gadījumos WhatsApp, katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00, uz kuriem skolotājs atbild tajā pašā dienā.
 • Skolēniem ir rekomendēts katru dienu mācīties 2 - 3 mācību priekšmetus, nosūtot skolotājiem atgriezenisko saiti nekavējoties pēc uzdevuma izpildes, bet ne vēlāk, kā līdz konkrētās nedēļas piektdienai pulksten 16.00.
 • Ja klases audzinātājs konstatē, ka skolēns nepieslēdzas e-klasei un priekšmeta skolotājs noteiktajā laikā nesaņem atgriezenisko saiti no skolēna un, ja vecāki nav ziņojuši audzinātājam par nepieslēgšanās iemeslu, kavējumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem.
 • Darbam ar skolēniem, kuri nezināmu iemeslu dēļ nepieslēgsies e-klasei, tiks piesaistīts atbalsta personāls.
 • Skolēniem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, materiāli tiks nodrošināti papīra formātā. Par to saņemšanas un nodošanas iespējām ar katra skolēna vecākiem vienojās klases audzinātājs individuāli.
 • Visa saziņa skolvadības sistēmā "e-klase".
 • Izvērtējot procesa norisi, tajā var tikt veiktas izmaiņas, par ko skola iesaistītās puses informēs e-klasē. Aicinājums visiem vismaz reizi dienā pieslēgties e-klases pastam.
 • Visiem 3.; 7. – 12.klašu skolēniem ir pieslēgts uzdevumi.lv PROF pakalpojums.

Kontaktpesonas informācijas tehnoloģiju jautājumos Artūrs Ausējs, Roberts Mikuts, Raivis Karzons - T. 27875612 (Darba dienās no 9.00 - 16.00)

Lasīt tālāk

Informācija!


Sakarā ar valstī esošo situāciju un attālināto mācību procesu aicinām Jūs būt saprotošiem un pacietīgiem.

Ja ir vajadzīgs atbalsts šajā saspringtajā laikā Jums vai Jūsu bērnam, ir iespēja saņemt attālinātu psihologa konsultāciju, rakstot e-klases pastā vai zvanot skolas psiholoģei Ilgai Matvejevai, tel. 29340310 vai Inai Grosbahai, tel. 26103593. Tāpat vajadzības gadījumā varat rakstīt vai zvanīt skolas sociālām pedagoģēm Agnesei Jēkabsonei tel. 29766032 vai Liānai Borei, tel. 26698722

Lai atvieglotu Jūsu bērnu mācību procesu un ikdienu, skolas psiholoģes iesaka:

 

 1. Pārrunājiet dienas kārtību, kopīgi izplānojiet mācību procesu.

 2. Iekārtojiet skolēnam mācību vietu.

 3. Izveidojiet katras dienas darāmo darbu kalendāru, kur ierakstiet dienas gaitas - mācību laiks, kopīgi pavadāmais laiks, bērna individuālais laiks, darbiņi, kuri ir jāpalīdz vecākiem, sportiskās aktivitātes utt. (Tās būs robežas, kuras bērns sapratīs un kas liks viņam justies labāk un drošāk). Šo kalendāru novietojiet redzamā vietā.

 4. Izstrādājiet mājas likumus (tie jāievēro arī vecākiem), piemēram: netīrs –nomazgā, nesaprotu – pajautā, bēdīgs – samīļo, dusmīgs – uzklausi, nobijies –utt.).

 5. Ieplānojiet katru vakaru nelielu refleksiju (pārrunājiet ar bērnu, kas šodien bija labs, kas sagādāja prieku, kas varēja būt labāk, ko rīt darīšu citādāk, kas bija grūtākais šodien utt.).

Lasīt tālāk

Atbalsts


Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija vai līdzcilvēka uzklausīšana ir viena no efektīvākajām metodēm. Pielikumā noderīga informācija atbalsta saņemšanai.

Skatīt šeit

Lasīt tālāk

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes


Lasīt tālāk


Jaunumi

Virtuālā aktivitātē jaunieši mācās par kibermobingu

Virtuālā aktivitātē jaunieši mācās par kibermobingu

No 24. līdz 28. maijam 15 mūsu skolas 10. klašu skolēni kopā ar 15 vienaudžiem no Bartinas liceja (Turcija) tiešsaistes nodarbību laikā pētīja kibermobinga tēmu. 

Pirmā diena sākās ar iepazīšanos. Skolēni grupās veidoja savas grupas slaidu kopīgā google prezentācijā, kurā viņiem bija jāatrod kopīgas intereses, kas vieno katras grupas dalībniekus. Pēc tam sākās darbs pie apmaiņas galvenās tēmas un jaunieši noskaidroja, ko jau zina par kibermobingu, kādas ir tā pazīmes.


Lasīt tālāk
Uz šo mācību gadu atskatoties...

Uz šo mācību gadu atskatoties...


Šis mācību gads mums visiem ir bijis īpaši grūts: pandēmija, attālinātā mācīšanās un mācīšana, kura mums visiem ir iemācījusi arī daudz ko jaunu IT tehnoloģijā, izkopām un mācījāmies sadzīvot ar savu emocionālo stāvokli.

Šajā situācijā mums daudz palīdzēja „Latvijas skolas somas” projekts, ar kura palīdzību attālinātās stundas un pasākumus padarījām daudzveidīgākus un interesantākus.

Izvēle bija liela un daudzveidīga, sākot ar koncertiem un beidzot ar skolēnu pašu līdzdarbošanos un eksperimentu radīšanu.


Lasīt tālāk
Vācijas vēstnieka vizīte mūsu skolā

Vācijas vēstnieka vizīte mūsu skolā


18. maijā mūsu  skolā viesojās Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts, kurš bija ieradies vizītē Liepājā, ar mērķi iepazīties ar pilsētu un mūsu  skolu un vācu valodas apmācības tradīcijām. Vēstnieku sagaidīt bija ieradies arī Liepājas pilsētas mērs Jānis Vilnītis. Vēstnieks pasniedza dāvinājumu skolai  - planšetes, iepazinās ar skolu, tās vēsturi, un noslēgumā noklausījās skolēnu videosveicienu, kurā jaunieši uzsvēra vācu valodas apmācības lomu viņu dzīvē un nākotnes plānos, un skolas piedāvātās iespējas. 


Lasīt tālāk
Atklātais konkurss vācu valodā 6.klasēm “Lesen mit verteilten Rollen”

Atklātais konkurss vācu valodā 6.klasēm “Lesen mit verteilten Rollen”


18.maijā platformā ZOOM norisinājās mūsu skolas organizēts konkurss vācu valodā visām Liepājas pilsētas skolu 6.klasēm “Lasīšana lomās”, kurā skolēni varēja parādīt savu lasītprasmi vācu valodā, atraktivitāti un radošumu, lasot sarunas ikdienišķās situācijās.

Zoom telpā virmoja prieks, atbildības sajūta un patīkams satraukums. Žūrija, kuras sastāvā bija arī vāciete Katrīna Strole, teica atzinīgus vārdus visiem dalībniekiem par vācisko izrunu, raito lasījumu un labu savstarpējo sadarbību pārī.


Lasīt tālāk
Muzikāli izglītojošā nodarbība „No trokšņa līdz skaņdarbam”

Muzikāli izglītojošā nodarbība „No trokšņa līdz skaņdarbam”


Muzikāli izglītojošā nodarbība „No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem.

Pirms pasākuma visiem nodarbības apmeklētājiem bija jāsagatavo kāds priekšmets, kas skan, bet ne mūzikas instruments, A4 lapa un tumšs rakstāmais.

Atraktīva, interesanta nodarbība. Nodarbība, kura prasīja skolēnu līdzdarbošanos un tas bija lieliski. Lieliska nodarbības vadītāja Ieva Ukavica.

Bērni bija sagatavojuši dažādus skanošus priekšmetus – burka ar makaroniem, sasietas karotes, bērnu grabulīšus, katliņus un dakšiņas, knaģu virtenes ... .


Lasīt tālāk
Liepājas leļļu teātra izrāde “Kur zirgi?”

Liepājas leļļu teātra izrāde “Kur zirgi?”

Liepājas leļļu teātra izrāde “Kur zirgi?”bija interesanta, citādāka nekā esam pieraduši skatīties. Skolēni vērtēja izrādi atzinīgi.

Tomēr dīvaini ir skatīties tādu „iekonservētu” izrādi. 

Izrāde ir interesantu veidota no otrreizējām izejvielām, izmantojot tos kā lugas tēlus. 

Bērni uztvēra lugas pamatdomu. To parādīja, veicot rakstu darbu – atbildes uz jautājumiem par redzēto, sajusto, pārdomāto. Veicām darbu latviešu valodā:

 • Uztvert galveno domu;
 • Nosaukt galvenos varoņus un īsi raksturot tos.

Lasīt tālāk
Sveicināti Skolēnu padomes locekļi, skolotāji un skolēni!

Sveicināti Skolēnu padomes locekļi, skolotāji un skolēni!

Atgādinām, ka, neskatoties uz šī brīža ārkārtējo situāciju, turpina darboties mūsu Skolēnu padome. Mēs reizi nedēļā rīkojam sapulci. Protams, mājasdarbu apjoma palielināšanās un tuvojošo 9. un 12. klašu monitoringa darbu dēļ, ne vienmēr visi var paspēt piedalīties sapulcēs, bet mēs aicinam atrast laiku, lai piedalītos kādā no sapulcēm, jo sapulču laiki tiek pielāgoti atbilstoši vajadzībām un nepieciešamībām, kā arī pēc katras sapulces Skolēnu padomes WhatsApp grupā ir iespējams izlasīt apkopojumu par sapulcē izrunātām tēmām.


Lasīt tālāk
Liepājas teātra mācībizrāde “Kā top izrāde”

Liepājas teātra mācībizrāde “Kā top izrāde”

Projekta „Latvijas skolas somas’’ mācībizrāde ‘’Kā top izrāde’’ bija interesanta un izglītojoša skolēniem. Tā kā 11. A klasē liela daļa skolēnu mācās teātra novirzienā, tad viņiem bija ļoti interesanti vairāk uzzināt tieši par aktiera profesiju un teātri. Pasākums bija saistošs, ielikts labā formātā, lai visu būtu viegli izprast. patika, ka skolēni tiek aktīvi iesaistīti, varēja darboties līdzi.

Pasākums noteikti ir kā turpinājums klases stundai par profesijas izvēli. Kā jau tika minēts, liela daļa no klases skolēniem mācās teātra novirzienā, tāpēc iespējams arī savu nākotni vēlas saistīt ar aktiera profesiju.

Skolēni pasākumu vērtēja ļoti labi – visi bija apmierināti, patika, ka:

-        aktieri ļoti izsmeļoši atbildēja uz jautājumiem;

-        bija interesanti skatīties un klausīties;

-        bija pārmaiņas no ierastajām ZOOM stundām;

-        iemācījās, kā rādīt etīdes;

uzzināja daudz jauna par aktiera profesiju, kā līdz tai vispār nonākt, ka mācīties par aktieri ir ļoti grūti, bet arī interesanti.


Lasīt tālāk
2021. gada konkurss komercizglītībā -uzaicinājums

2021. gada konkurss komercizglītībā -uzaicinājums

Aicinām skolēnus, un viņu radošos vecākus un vecvecākus arī šajā mācību procesā pārrunāt ar bērniem par Ekonomiku. Kā mēs saprotam Ekonomika ap mums riņķo ik dienas, un tā mūs ļoti ietekmē, gribam to vai nē.

Tātad sākumskolas posmā ir iespēja veidot „Mana vārdnīciņa”, kur ir doti 11 ekonomiski termini. Katrā klašu grupā citi. Šiem terminiem nav jābūt ar „pārgudrām” definīcijām, bet galvenā ideja ir kā šos terminus pateikt vienkāršotā, bērniem saprotamā valodā. Noformējums līdz 2 A4 lapām. Kurās ir gan termins, gan skaidrojums, gan zīmējums. Konkursa darba iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 15.aprīlim. 


Lasīt tālāk
No Veidenbauma neizbēgsi

No Veidenbauma neizbēgsi

Pateicoties projektam „Latvijas skolas soma” mūsu skolas 12.klases skolēni tiešsaistē noskatījās muzikālu dzīves stāstu „No Veidenbauma neizbēgsi”.

Cik dažādi ir skolēni, tik dažāds ir arī vērtējums:

“Veidenbaums unikāls, jo dzīvoja tik sen atpakaļ, bet piedzīvoja un uzdeva tos pašus jautājumus, ko mēs tagad. Viņš bija latvietis- stūrgalvīgs un grib parādīt savu taisnību, iekuļas nepatikšanās. Interesanti!”

“ Lai arī ir pagājuši 100 gadi kopš viņa nāves, mēs ikdienā vēl joprojām uzdodam tos pašus jautājumus, ko uzdeva viņš. Lai arī kā mainās laikmets, mēs joprojām spējam rast līdzības ar Veidenbaumu un viņa apkārtējo vidi gan sevi, gan mūsdienās, mēs redzam, ka no viņa neaizbēgsi, viņš ir aktuāls vienmēr. Mēs katrs varam no Veidenbauma paņemt kaut ko, kas mums katram tuvāks - dusmas, prieku, vientulību, ideāliem un visu pārējo.”

„ Noskatoties muzikālo dzīvesstāstu par Veidenbaumu, man pašam radās interese izlasīt viņa dzeju, un, manuprāt, es neesmu un nebiju vienīgais tajos laikos un mūsdienās, kas, sastopoties kaut vai ar vienu Veidenbauma darbu, iemīlas tajā, jo tie piesaista sevi ar savu tiešumu, viegli saprotamo simboliku”.


Lasīt tālāk
Misija: Zeme

Misija: Zeme

26. februārī 5.d klase piedalījās pasākumā “Misija: Zeme”, kas norisinājās projekta Skolas soma ietvaros.

Tas bija digitāls ceļojums iespējamajā pasaules nākotnē. Priekšnesumā tika vizualizēta planētas Zeme attīstība, ja cilvēce turpinās dzīvot tā kā tas ir šobrīd un nedomās par apkārtējo vidi. Piesārņošana, kas notiek arvien lielākos apmēros, nodara neizmērojamu kaitējumu Zemei.

Skolēni ļoti atzinīgi vērtēja redzēto priekšnesumu, kas ne tikai pamainīja ikdienu, bet arī sniedza vielu pārdomām. Skolēni dālījās ar savām pārdomām par mūsu planētas dabas resursu saglabāšanu un nākotnes attīstības iespējām, ja nekas netiks darīts.

 

 


Lasīt tālāk
BURVJU NŪJIŅAS, SLEPENAS MONĒTIŅAS UN PITAGORA KRŪZE

BURVJU NŪJIŅAS, SLEPENAS MONĒTIŅAS UN PITAGORA KRŪZE

26.februārī 5.C klases skolēniem bija virtuālais klases pasākums. Skolēni virtuāli paviesojās burvju mākslinieku iluzionisma teātrī - muzejā. Skolēniem bija iespēja redzēt ne tikai trikus, bet iepazīties arī ar triku mākslas vēsturi. Tās aizsākumi meklējami Ēģiptē jau 18.gs. sākumā. Senajos laikos triku mākslinieki tika uzskatīti par burvjiem un visiem bija bail no cilvēkiem, kas prot trikus. Tāpat skolēni uzzināja, ka burvju māksliniekus kādreiz uzskatīja par cilvēkiem ar zemu sociālo līmeni. Taču jau 19.gs. cilvēki bija iepazinuši daudzus talantīgus māksliniekus un iluzionista profesija tika uzskatīta par prestižu. Talantīgie mākslinieki uzstājās uz lielām, spožām skatuvēm.

Rīgā dzīvojošais burvju mākslinieks Enriko 5.c klases skolēniem iemācīja kā pareizi iesildīt pirkstus un darboties ar monētiņu. Tāpat skolēni piedalījās pirkstiņu spēlē pret Enriko. Uzvarēja Enriko!


Lasīt tālāk
Zinātniskā teātra izrāde tiešsaistē “Zinātnes un mākslas krustpunkti”

Zinātniskā teātra izrāde tiešsaistē “Zinātnes un mākslas krustpunkti”

Nodarbībā skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot Latvijas vēsturisko pilnmetrāžas spēlfilmu “Dvēseļu putenis”, mums stāstīja un rādīja, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri utt. Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām.

Pateicamies par šo iespēju! Bija ļoti interesanti uzzināt par lietām, kas notiek filmas uzņemšanas laikā, kā filmas uzņemšanas laikā sadarbojas māksla un zinātne, kā filmās tiek panākti reālistiski, ticami efekti. Ļoti laba nodarbība, kurā uzzinājām vairākus veidus, kā izgatavot mākslīgās asinis, kā izgatavot un cilvēkam uzlikt rētas, kā ugunī degt, bet nesadegt – nav nemaz tik grūti, bet piesardzīgiem arī vajag būt!Lasīt tālāk
Balets „Apburtā princese’’

Balets „Apburtā princese’’

Visām pirmajām klasēm bija iespēja tiešsaistē skatīties Latvijas Nacionālā Operas un Baleta teātra izrādi "Apburtā princese". Izrāde bija krāšņa. Tā ilga vairāk par 2 stundām. Ne visi tik ilgi spēja noskatīties. Meitenes lielākoties bija pacietīgākas skatītājas. Visiem pirmklasniekiem tā bija jauna, neierasta izziņa. Pazīstamo Šarla Pero pasaku skatīt baletizrādes veidā. Iespaidi ir iemūžināti bērnu darbos. Skolēni mūzikas stundai izspēlēja spēli – krustvārdu mīklu „Vārdu juceklis”.


Lasīt tālāk
2021.gada - ziema

2021.gada - ziema

SMU aktivitātes ziemā-attālinātājā laikā. 

Attālinātais mācību process ienesis izmaiņas arī komercaktivitātēs. Ir nodibināti Skolēnu Mācību Uzņēmumi, sagatavoti dokumenti, tikai izpaliek reālā darbība.

Nenotiek skolas un reģionālie tirdziņi, bet bija iespēja piedalīties Vislatvijas SMU tirdziņā Cits Bazārs, kurš šogad notika attālināti – tiešsaistē.

12. klases skolēni, Artūrs Grundmanis un Artis Gailis, izveidoja SMU “Argentum”. Puiši pieteicās dalībai, izturēja konkursu. 270 SMU produkti tika ievietoti katalogā un tos jebkurš varēja aplūkot un iegādāties. Savs produkts bija jāprezentē žūrijai.


Lasīt tālāk
Lasi un vērtē '20

Lasi un vērtē '20

 

Skolas bibliotēka aicina lasītājus turpināt dalību vai pievienoties lasīšanas veicināšanas programmai "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020".

 

Informējam, ka “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” grāmatu lasīšanas un vērtēšanas laiks ir pagarināts līdz 28. februārim.

 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” grāmatu kolekcija ir pieejama skolas bibliotēkā.

 

Anketas aicinām aizpildīt skolas bibliotēkā (P., C. 9.00-13.30; O., T., Pk. 9.00-16.00).

 


Lasīt tālāk
2020. gada rudens- komercizglītība

2020. gada rudens- komercizglītība

2020. gada rudens - komercizglītība

Attālinātajā mācību laikā vidusskolas komercklašu skolēni noskatījas divas konferences.

Katru gadu notiek JAL organizētā Uzņēmējdarbības konference “Uzdrīksties uzvarēt”.

Šogad konferences nosaukums bija “Sasniedz savu Everestu.” Īss raksturojums – 1 diena, 18 aizraujoši runātāji, 100000 skatītāji tiešsaistē. Skolēniem tika izstrādātas darba lapas, kurās dalījās ar atziņām. Vispopulārākais mūsu jauniešu vidū bija Kārlis Bardelis, kurš pirmais pasaulē airu laivā šķērsoja Kluso okeānu.


Lasīt tālāk
Panākumi Digitālo inovāciju parka rīkotā konkursā

Panākumi Digitālo inovāciju parka rīkotā konkursā


Karjeras nedēļas 2020 ietvaros 27. oktobrī notika  Digitālo inovāciju parka rīkots pasākums, kurā jaunieši varēja iepazīties ar Liepājas IT ekosistēmu un iespējām, uzzināt par  IT profesijām:  grafiskais mākslinieks, programmētājs, mākslīgā intelekta izstrādātājs, kā arī piedalīties trivia spēlē  par IT profesijām un cīnīties par gardām balvām. Četri mūsu vidusskolas skolēni ieguva balvas: Markuss 11. kl., Salvis 12. kl., Matīss 12. kl., Kārlis 12. kl.

Apsveicam un lepojamies!


Lasīt tālāk
Komercizglītība - JAL Līderu programma

Komercizglītība - JAL Līderu programma

Līderis - persona, kurš ved, rāda un palīdz saviem biedriem, draugiem un kolēģiem, kurp doties tālāk un, kas tad īsti jādara. Bet, vai tad līderis, kurš nav pārliecināts par savām līdera prasmēm, var būt līderis citiem? 

Es, Anna Elizabete Ķēniņa, Junior Achievement Latvia līderu programmas laikā, pati sev kļuvu par līderi! Pierādīju sev, piedaloties meisterklasēs, ar vēl 11 burvīgiem jauniešiem no visas Latvijas, kuri mani iedvesmoja, dāvāja man prieka emocijas un vēlmi atrast pareizo ceļu! Man pašai programmas ietvaros bija mentors un koučs -Guntars Kokorēvičš.


Lasīt tālāk
Skolotājas Valdas Mores grāmatzīmju izstāde

Skolotājas Valdas Mores grāmatzīmju izstāde

Bibliotēkā ir apskatāma mūsu skolas skolotājas Valdas Mores grāmatzīmju kolekcija. Izstādē var aplūkot dažādu materiālu grāmatzīmes – no papīra un koka, no plastmasas, un metāla, no auduma un ādas. Grāmatzīmes ir gan Latvijā iegādātas, gan atceļojušas no dažādām pasaules vietām – sākot ar vairākām Eiropas un Āzijas valstīm, beidzot ar valstīm no Ziemeļamerikas un Āfrikas kontinenta. Grāmatzīmju kolekcija sastāv no teju 200 grāmatzīmēm, izstādē apskatāma lielākā daļa kolekcijas – vairāk nekā 150 grāmatzīmes.

 


Lasīt tālāk
2. D klasē pasaku pēcpusdiena

2. D klasē pasaku pēcpusdiena


2020. gada 16. oktobrī.

Pirms skolēnu brīvdienām 2. D klasē notika "Pasaku rīts" ar zilām, zaļām, dzelteni sarkani raibām un pat sudrabotām pasakām vislabākajiem klausītājiem - klasesbiedriem un skolotājai. Katram ir iespēja nolasīt savu pašsacerēto krāsaino pasaku, saņemt tūtē vērtējumu ar konfektēm un pelnītus aplausus.

Pēc radošo darbu lasījumiem - neliels pasaku kino, sēžot uz līdzpaņemtajiem spilveniem turpat klasē, un kopīga dziesma dienas skanīgam noslēgumam. 


Lasīt tālāk
Interaktīvā spēle

Interaktīvā spēle "Apceļosim Vāciju!"


13. novembrī  mūsu skolā viesojās Vācijas vēstniecība ar interaktīvu spēli „Apceļosim Vāciju!”, kas atraktīvā veidā ļauj skolēniem iegūt informāciju par Vāciju un vācu valodu. 100 mūsu skolas 5. un 6.klašu skolēniem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un apgūt kaut ko jaunu.


Lasīt tālāk
Jauna pieredze skolas vieglatlētikas komandai

Jauna pieredze skolas vieglatlētikas komandai


Septembra beigās notika Latvijas finālsacensības vieglatlētikā pamatskolas posmā. Šajās sacensībās piedalījās astoņas spēcīgākās komandas no visiem Latvijas reģioniem. Sacenšoties ar divus gadus vecākām sportistēm, mūsu skolas komanda guva lielisku pieredzi turpmākai sportiskai izaugsmei.
Piedaloties saspringtās un līdzvērtīgās sacensībās, meitenes sasniedza savus personiskos rekordus gan 100 m sprintā un tāllekšanā, gan lodes grūšanā un šķēpa mešanā.


Lasīt tālāk
Smilšu māksla 3. klasēs

Smilšu māksla 3. klasēs


6. oktobrī pie 3. klašu skolēniem projekta "Skolas soma" ietvaros ciemojās māksliniece Daiga un mācīja bērniem, kā strādāt ar krāsainām smiltīm. Vispirms bērni ieklausījās, kā smiltis skan, skatījās, kā krāsas sajaucas, mācījās saskatīt dažādas figūras un formas, kas izveidojas no smiltīm. Pēc tam bija darbs ar smilšu aplikācijām, kas no bērniem prasīja pacietību, precizitāti un uzmanību. Pēc tam jau katrs bija priecīgs par sava darba rezultātu. Paldies māksliniecei un projektam "Skolas soma" par interesanto un iedvesmojošo nodarbību!


Lasīt tālāk
3. C izbauda rudeni Dunikas purvā

3. C izbauda rudeni Dunikas purvā

3. C klases bērni kopā ar skolotāju nolēma rudeni sajust un izbaudīt dabā, aizbraucot uz Dunikas purva taku.
Dunikas purvā izbūvētā purva laipa esot viena no garākajām Eiropā - apmēram 5 km. Laipa šķērso Tīrspurvu un tas ir augstais sūnu purvs. Purvu veido sfagnu sūnas, kuras ļoti, ļoti lēni pārveidojas kūdras slānī. Viena gada laikā kūdras slānis pieaug aptuveni par 1 milimetru! Tā kā purva centrālajā daļā kūdras slāņa biezums ir 7 metri, tad šim purvam ir apmēram 7000 gadu! Šos un daudz citu faktu skolēniem stāstīja lieliskā gide Lienīte Ozoliņa, kas pati ir piedalījusies takas izveidošanā.


Lasīt tālāk
6. C klase izzina siļķu brāķa noslēpumus

6. C klase izzina siļķu brāķa noslēpumus


6. oktobrī 6. C klases skolēni devās ekskursijā uz siļķu brāķi, lai izzinātu tā noslēpumus. Ekskursijas laikā bērni uzzināja daudz ko jaunu un interesantu. Piemēram, par siļķu sālījumu, par fabrikām, kas Liepājā kādreiz atradušās. Citiem interesants likās stāstījums par cirku. Skolēniem bija iespēja arī izmēģināt sasiet dažādus jūrnieku mezglus. Bērni secināja, ka izstādes laikā bija jāpielieto dažādos mācību priekšmetos apgūtas zināšanas un prasmes, piemēram, no dabaszinībām, ģeogrāfijas, ķīmijas, mājturības, vēstures un citiem.

Skolēni ekskursijā devās ar projekta "Latvijas skolas somas" atbalstu.


Lasīt tālāk
3. A klase dodas izzinošā pārgājienā

3. A klase dodas izzinošā pārgājienā


23. septembrī 3. A klase devās pārgājienā. Trīs kilometros gar jūru tika meklēti oļi, gliemežvāki, putni, mākoņi un lidmašīnas, gan arī atlika laiks papļāpāt un uzspēlēt spēles ar klasesbiedriem. Tālāk mūsu ceļš veda cauri nelielam mežam, kas pārsteidza ar koku, augu un sēņu dažādību. Taču vislielāko prieku sagādāja mini zoo "Atomi" iemītnieku samīļošana un pabarošana. Un kas gan būtu pārgājiens bez piknika svaigā gaisā un kārtīgas izdauzīšanās?


Lasīt tālāk
Rudens kross Liepājā

Rudens kross Liepājā


29. septembrī Jūrmalas parkā notika Liepājas pilsētas starpskolu sacensības krosā, kur ar teicamiem rezultātiem startēja mūsu skolas skolēni.  1. vietu ieguva Roberta, 2. vietu sīvā konkurencē izcīnīja Melānija. 5. klašu grupā 3. vietu ieguva Amanda. Ar teicamiem startiem mūs priecēja Gvido, Ēriks. 10. klašu grupā nepārspēts palika, iegūstot 1. vietu Roberts.


Lasīt tālāk
Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās mūsu skolā

Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās mūsu skolā


Šā gada 1. oktobrī mūsu skolā notika Liepājas skolu sociālo pedagogu tikšanās ar Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti D. Liepu un Liepājas sociālā dienesta Sociālo pakalpojuma daļas vadītāju A. Segliņu par aktualitātēm, uzsākot jauno mācību gadu. Tikšanās laikā mūsu skolas sociālā pedagoģe A. Jēkabsone prezentēja sociālo pedagogu, skolas atbalsta komandas darbu, lai palīdzētu skolēniem, vecākiem, skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības apguves procesā un savstarpējās attiecībās.


Lasīt tālāk
Skolotāji pilnveido profesionālās prasmes seminārā par CLIL metodiku

Skolotāji pilnveido profesionālās prasmes seminārā par CLIL metodiku


Jau otro gadu mūsu skolā sadarbībā Ar Gētes institūtu Rīgā turpinās projekts "Mācību satura un vācu valodas integrēta apguve" (CLILiG - Content and Language Integrated Learning in German). Projekts tiek īstenots ar mērķi stiprināt vācu valodas mācīšanu, ieviest jaunas mācību metodes un  nodrošināt iespēju integrētai mācību satura un vācu valodas apguvei. Augustā projekta skolotāji apmeklēja tālākizglītības semināru Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, apgūstot metodiku un daloties pieredzē. 


Lasīt tālākPartneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs